Nỗi lòng bang chủ cái bang


  • Kiều Phong! Bang chủ Cái bang Kiều Phong đây mà!
Phuc Nguyen reo ầm lên như thế khi thấy một đại hán rậm râu, dáng uy nghi nhưng sầu não đang thất thểu bước ngang cửa nhà. Phuc Nguyen vội vã bước ra mời đại hán vào nhà dùng chung rượu nhạt.

Khi đã an vị, Kiều Phong (đúng vậy, người ấy chính là Kiều Phong) ngỏ lời cùng Phuc Nguyen: Hảo bằng hữu, ta đa tạ các hạ đã mời ta đối ẩm, nhưng xin đừng gọi ta là bang chủ Cái bang nữa. Chắc các hạ đã biết, Cái bang cho rằng ta là người Khiết Đan và đã đuổi ta ra khỏi bang Ăn mày ấy rồi, họ không cho ta chơi chung nữa. Giờ ta là kẻ lang thang, không là bang chủ, chẳng còn bang hội bạn bè, ôi ta buồn lắm các hạ ơi!