Yahoo Forever

Hai Ẩu chộp được hình này ở Phú Phong, Bình Định


Yahoo & Cow


Yahoo & Cow 2

Các bạn có bình lựng gì?
  1. Yahoo đã xuống dốc tới mức phải đi chăn bò!???
  2. Yahoo đã phát triển tới mức chăn bò cũng khoái Yahoo!???
  3. Yahoo chỉ đáng mặt... chăn bò cho dân Bình Định!???

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét